Vijververgunning aanvragen

Foutmelding 
 
Aanvraag definitief lidmaatschap / Vijververgunning

  • De Vijververgunning staat op naam, is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
  • De Vijververgunning is alléén geldig op de Gemertse visvijver De Dribbelei te Gemert.
  • Het lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar (01 januari t/m 31 december)
  • Indien lid geen machtiging tot éénmalige jaarlijkse incasso af heeft gegeven, dient lid zelf, jaarlijks een nieuwe vijververgunning aan te vragen. Lidmaatschap wordt NIET automatisch verlengd.
  • Reglementen van Hengelsport Ons Genoegen Gemert zijn van toepassing op deze vis toestemming.
Bent u al lid van HSV Ons Genoegen Gemert ?

Lid

Bent u in het bezit van een Vispas ?

Vispas
Wat is uw Vispas nummer (alleen indien in bezit van Vispas)


Hengelsportvereniging    
 723 HSV Ons Genoegen Gemert                     
 Incassant-iD
Gevestigd te
 Gemert
 NL35ZZZ402353800000                                                           

Persoonsgegevens:

Roepnaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geslacht

Adresgegevens:

Straat
Huisnr.
Postcode
Woonplaats
Land

Contactgegevens:

Telefoonnummer
E-mail adres

Welke Vijverpas moet ik bestellen?

Junior Vijverpas
Leeftijd op 01 januari 2023: 13 jaar of jonger 
Senior Vijverpas
Leeftijd op 01 januari 2023: 14 jaar of ouder

Kosten Vijverpas:

 Junior Vijverpas
 € 12,50                                                                       
 Senior Vijverpas
 € 21,00

Betaling: 

Indien de Vijververgunning middels dit formulier wordt besteld, dienen de kosten van de Vijververgunning vooraf overgemaakt te worden op rekening: NL 47RABO 0116 1571 94 t.n.v. HSV Ons Genoegen Gemert, graag onder vermelding van uw naam en aanvraag Vijververgunning.
Indien wij de betaling hebben ontvangen op onze rekening, wordt de Vijververgunning aangemaakt 
en binnen 1 week naar het opgegeven adres verstuurd.

Let op !!
Indien middels dit formulier een machtiging tot eenmalige automatische incasso wordt afgegeven, geldt dit pas voor het nieuwe aankomende seizoen. 

Aanvraag ; Junior of Senior Vijverpas?

Welke vijverpas

Betalingsvorm:

Betalingsconditie
Indien u bij betalingscondities gekozen heeft voor jaarlijks automatische incasso, graag onderstaande gegevens invullen.Machtiging doorlopende SEPA incasso

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert om jaarlijks de contributie/kosten Vijverpas van het daaropvolgend jaar van zijn/haar rekening af te schrijven. De afschrijving vindt éénmaal per jaar plaats in de maand oktober of november.  De machtiging blijft tot wederopzegging geldig. U kunt de machtiging tot 01 oktober van elk jaar, voorafgaande aan het nieuwe seizoen schriftelijk intrekken. 
Er geldt een wettelijke storneringstermijn.
Akkoordverklaring
Bankrekening (IBAN)
Bankinstelling
Tenname van

Ondertekening en verzending

Ter info:
Indien alle gegevens correct zijn ingevuld (let op de juiste wijze invullen geboortedatum en geldig e-mail adres) ontvangt u na verzenden van dit aanvraagformulier een e-mail op uw aangegeven e-mail adres, ontvangt u deze niet, dan zijn de gevraagde gegevens niet correct en/of niet compleet ingevuld.

Ondertekening vergunninghouder:
Naam
Overschrijving
Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)